TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-01-2018
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Khu vực cảnh quan dự án
 • Hồ bơi trung tâm đã hoàn thiện
 • Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện
 • Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện
 • Khu vực sảnh đón block B đã hoàn thiện
 • Khu vực sảnh đón block C đã hoàn thiện
 • Khu vực sảnh đón block D đã hoàn thiện

Hình ảnh thi công đến ngày 11-01-2018
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Khu vực cảnh quan dự án

Hồ bơi trung tâm đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block B đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block C đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block D đã hoàn thiện