TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-01-2016
  • Đang thi công sàn tầng 5
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5
  • Đang lắp dựng cột sàn tầng 6
  • Đang lắp dựng cột sàn tầng 6
  • Đang lắp dựng cột sàn tầng 6

Hình ảnh thi công đến ngày 11-01-2016
Đang thi công sàn tầng 5

Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5

Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5

Đang lắp dựng cột sàn tầng 6

Đang lắp dựng cột sàn tầng 6

Đang lắp dựng cột sàn tầng 6