TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-02-2016
  • Đang thi công sàn tầng 6
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 5
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 6
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 6
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 6
  • Đang thi công cầu thang bộ sàn tầng 4 block-D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-02-2016
Đang thi công sàn tầng 6

Đã đổ bê tông sàn tầng 5

Đang thi công cốp pha sàn tầng 6

Đang thi công cốp pha sàn tầng 6

Đang thi công cốp pha sàn tầng 6

Đang thi công cầu thang bộ sàn tầng 4 block-D