TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-02-2017
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 block A, B
 • Thi công hệ thống nước thoát tầng 9 block C, D
 • Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 9 block A, B
 • Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 7 block C,D
 • Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 12 block A, B, C, D
 • Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 12 block A, B, C, D
 • Xây tường bao căn hộ tầng 16 block A, B
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Hình ảnh thi công đến ngày 11-02-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 block A, B

Thi công hệ thống nước thoát tầng 9 block C, D

Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 9 block A, B

Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 7 block C,D

Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 12 block A, B, C, D

Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 12 block A, B, C, D

Xây tường bao căn hộ tầng 16 block A, B

Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Đang hoàn thiện căn hộ mẫu