TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-03-2016
  • Đang thi công sàn tầng 8 block B và sàn tầng 7 block A
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 8 block B
  • Đang thi công cốt thép sàn tầng 7 block A
  • Đang thi công cột sàn tầng 8 block A
  • Đang thi công hệ thống thang máy block A

Hình ảnh thi công đến ngày 11-03-2016
Đang thi công sàn tầng 8 block B và sàn tầng 7 block A

Đã đổ bê tông sàn tầng 8 block B

Đang thi công cốt thép sàn tầng 7 block A

Đang thi công cột sàn tầng 8 block A

Đang thi công hệ thống thang máy block A