TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-04-2016
  • Đang thi công sàn tầng 11 block A và B
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 block B
  • Đang thi công sàn tầng 10 block C
  • Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 block C
  • Đang thi công sàn tầng 10 block D
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 9 block D và đang thi công cột sàn tầng 10

Hình ảnh thi công đến ngày 11-04-2016
Đang thi công sàn tầng 11 block A và B

Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A

Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A

Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 block B

Đang thi công sàn tầng 10 block C

Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 block C

Đang thi công sàn tầng 10 block D

Đã đổ bê tông sàn tầng 9 block D và đang thi công cột sàn tầng 10