TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-04-2017
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Đã hoàn thành thi công hệ thống nước thoát block A, B
 • Thi công hệ thống nước thoát tầng 13 block C, D
 • Thi công hệ thống M&E tầng 14 block A, B
 • Thi công hệ thống M&E tầng 12 block C, D
 • Đã hoàn thành đường ống thông gió block A, B, C, D
 • Tô tường căn hộ tầng 8 block A, B
 • Tô tường căn hộ tầng 6 block C, D
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block A, B
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 4 block C, D
 • Bã sơn tầng 7 block A, B
 • Bã sơn tầng 4 block C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-04-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Đã hoàn thành thi công hệ thống nước thoát block A, B

Thi công hệ thống nước thoát tầng 13 block C, D

Thi công hệ thống M&E tầng 14 block A, B

Thi công hệ thống M&E tầng 12 block C, D

Đã hoàn thành đường ống thông gió block A, B, C, D

Tô tường căn hộ tầng 8 block A, B

Tô tường căn hộ tầng 6 block C, D

Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block A, B

Đóng khung trần thạch cao tầng 4 block C, D

Bã sơn tầng 7 block A, B

Bã sơn tầng 4 block C, D