TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-05-2016
  • Đang thi công sàn tầng 13 block A và B
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 13 block A
  • Đang thi công cốt thép sàn tầng 13 block B
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 12 block C
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 12 block C
  • Đang thi công sàn tầng 12 block D
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 12 và cột sàn tầng 13 block D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-05-2016
Đang thi công sàn tầng 13 block A và B

Đang thi công cốp pha sàn tầng 13 block A

Đang thi công cốt thép sàn tầng 13 block B

Đã đổ bê tông sàn tầng 12 block C

Đã đổ bê tông sàn tầng 12 block C

Đang thi công sàn tầng 12 block D

Đang thi công cốp pha sàn tầng 12 và cột sàn tầng 13 block D