TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-05-2017
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Thi công hệ thống M&E tầng 15 block A, B
 • Thi công hệ thống M&E tầng 14 block C, D
 • Tô tường căn hộ tầng 14 block A, B
 • Tô tường căn hộ tầng 10 block C, D
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 10 block A, B
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block C, D
 • Bả sơn tầng 9 block A, B
 • Bả sơn tầng 6 block C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-05-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Thi công hệ thống M&E tầng 15 block A, B

Thi công hệ thống M&E tầng 14 block C, D

Tô tường căn hộ tầng 14 block A, B

Tô tường căn hộ tầng 10 block C, D

Đóng khung trần thạch cao tầng 10 block A, B

Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block C, D

Bả sơn tầng 9 block A, B

Bả sơn tầng 6 block C, D