TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-06-2016
 • Đang thi công sàn tầng 15 block A
 • Đang thi công cốt thép sàn tầng 15 block A
 • Đang thi công sàn tầng 15 block B
 • Đang thi công cột sàn tầng 15 block B
 • Đang thi công cột sàn tầng 15 block B
 • Đang thi công sàn tầng 14 block C
 • Đang thi công cốp pha sàn tầng 14 block C
 • Đang thi công sàn tầng 14 block D
 • Đang thi công cột sàn tầng 14 block D
 • Đang xây tường bao căn hộ tầng 2 block A và B
 • Đang xây tường bao căn hộ tầng 2 block A và B

Hình ảnh thi công đến ngày 11-06-2016
Đang thi công sàn tầng 15 block A

Đang thi công cốt thép sàn tầng 15 block A

Đang thi công sàn tầng 15 block B

Đang thi công cột sàn tầng 15 block B

Đang thi công cột sàn tầng 15 block B

Đang thi công sàn tầng 14 block C

Đang thi công cốp pha sàn tầng 14 block C

Đang thi công sàn tầng 14 block D

Đang thi công cột sàn tầng 14 block D

Đang xây tường bao căn hộ tầng 2 block A và B

Đang xây tường bao căn hộ tầng 2 block A và B