TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-06-2017
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Bả sơn mastic block A, B
 • Bả sơn mastic block C, D
 • Đóng trần thạch cao tầng 12 block A, B
 • Đóng trần thạch cao tầng 7 block C, D
 • Lót gạch tầng 10 block A, B
 • Lắp đặt cửa block A, B
 • Lắp đặt cửa sổ block D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-06-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Bả sơn mastic block A, B

Bả sơn mastic block C, D

Đóng trần thạch cao tầng 12 block A, B

Đóng trần thạch cao tầng 7 block C, D

Lót gạch tầng 10 block A, B

Lắp đặt cửa block A, B

Lắp đặt cửa sổ block D