TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-07-2016
 • Đã hoàn thành sàn tầng 17, đang thi công tầng thượng block A
 • Đang thi công tầng thượng block A
 • Đang thi công cốp pha tầng thượng block A
 • Đã hoàn thành đổ bê tông tầng thượng block B
 • Đã hoàn thành đổ bê tông tầng thượng block B
 • Đã hoàn thành sàn tầng 17, đang thi công tầng thượng block C
 • Đang thi công tầng thượng block C
 • Đang thi công sàn tầng 17 block D
 • Đang thi công cốp pha sàn tầng 17 block D
 • Đang xây tường bao căn hộ tầng 4 block A; Tầng 3 block B, C, D
 • Đang xây tường bao căn hộ tầng 4 block A; Tầng 3 block B, C, D
 • Đang xây tường bao căn hộ tầng 4 block A; Tầng 3 block B, C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-07-2016
Đã hoàn thành sàn tầng 17, đang thi công tầng thượng block A

Đang thi công tầng thượng block A

Đang thi công cốp pha tầng thượng block A

Đã hoàn thành đổ bê tông tầng thượng block B

Đã hoàn thành đổ bê tông tầng thượng block B

Đã hoàn thành sàn tầng 17, đang thi công tầng thượng block C

Đang thi công tầng thượng block C

Đang thi công sàn tầng 17 block D

Đang thi công cốp pha sàn tầng 17 block D

Đang xây tường bao căn hộ tầng 4 block A; Tầng 3 block B, C, D

Đang xây tường bao căn hộ tầng 4 block A; Tầng 3 block B, C, D

Đang xây tường bao căn hộ tầng 4 block A; Tầng 3 block B, C, D