TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-07-2017
  • Tổng thể block A
  • Tổng thể block B
  • Tổng thể block C
  • Tổng thể block D
  • Bả sơn mastic đến tầng 16 block A, B
  • Bả sơn mastic từ tầng 10 đến tầng 13 block C, D
  • Đóng trần thạch cao tầng 16 block A, B; tầng 10 đến tầng 13 block C, D
  • Công tác lát gạch thang máy block A, B, C, D
  • Lát gạch từ tầng 4 đến tầng 15 block A, B; tầng 9 block C, D
  • Lắp đặt cửa sổ tầng 16 block A, B; tầng 10 đến tầng 13 block C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-07-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Bả sơn mastic đến tầng 16 block A, B

Bả sơn mastic từ tầng 10 đến tầng 13 block C, D

Đóng trần thạch cao tầng 16 block A, B; tầng 10 đến tầng 13 block C, D

Công tác lát gạch thang máy block A, B, C, D

Lát gạch từ tầng 4 đến tầng 15 block A, B; tầng 9 block C, D

Lắp đặt cửa sổ tầng 16 block A, B; tầng 10 đến tầng 13 block C, D