TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-08-2016
  • Tổng thể block A
  • Tổng thể block B
  • Tổng thể block C
  • Tổng thể block D
  • Xây tường bao căn hộ tầng 5 block A, B, C, D
  • Xây tường bao căn hộ tầng 5 block A, B, C, D
  • Thi công hồ bơi tại tầng 1

Hình ảnh thi công đến ngày 11-08-2016
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Xây tường bao căn hộ tầng 5 block A, B, C, D

Xây tường bao căn hộ tầng 5 block A, B, C, D

Thi công hồ bơi tại tầng 1