TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-08-2017
  • Tổng thể block A
  • Tổng thể block B
  • Tổng thể block C
  • Tổng thể block D
  • Bả sơn mastic từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D
  • Đóng trần thạch cao từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D
  • Sơn nước căn hộ tầng 15 block A, B
  • Công tác ốp lát gạch WC từ tầng 4 đến tầng 14 block A, B, C, D
  • Lắp đặt cửa sổ căn hộ từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D
  • Lát gạch tầng 15, 16 block A, B; tầng 9 đến tầng 14 block C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-08-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Bả sơn mastic từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D

Đóng trần thạch cao từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D

Sơn nước căn hộ tầng 15 block A, B

Công tác ốp lát gạch WC từ tầng 4 đến tầng 14 block A, B, C, D

Lắp đặt cửa sổ căn hộ từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D

Lát gạch tầng 15, 16 block A, B; tầng 9 đến tầng 14 block C, D