TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-09-2016
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; và tầng 9 block D
 • Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; và tầng 9 block D
 • Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; và tầng 9 block D
 • Thi công M&E tầng 2 block A-B-C-D
 • Thi công M&E tầng 2 block A-B-C-D
 • Thi công hồ bơi
 • Thi công hồ bơi

Hình ảnh thi công đến ngày 11-09-2016
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; và tầng 9 block D

Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; và tầng 9 block D

Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; và tầng 9 block D

Thi công M&E tầng 2 block A-B-C-D

Thi công M&E tầng 2 block A-B-C-D

Thi công hồ bơi

Thi công hồ bơi