TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-09-2017
  • Tổng thể block A
  • Tổng thể block B
  • Tổng thể block C
  • Tổng thể block D
  • Hoàn thành bả sơn mastic block A, B, C, D
  • Hoàn thành đóng trần thạch cao block A, B, C, D
  • Hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D
  • Lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A, B, C, D
  • Lát gạch hành lang từ tầng 5 đến tầng 16 block A, B; tầng 5 đến tầng 15 block C, D
  • Lát gạch đến tầng 16 block A, B, C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-09-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Hoàn thành bả sơn mastic block A, B, C, D

Hoàn thành đóng trần thạch cao block A, B, C, D

Hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D

Lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A, B, C, D

Lát gạch hành lang từ tầng 5 đến tầng 16 block A, B; tầng 5 đến tầng 15 block C, D

Lát gạch đến tầng 16 block A, B, C, D