TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-10-2015
  • Đã hoàn thành bê tông sàn tầng hầm 1
  • Đã hoàn thành bê tông sàn tầng hầm 1
  • Đã hoàn thành bê tông sàn tầng hầm 1
  • Đang thi công cột sàn tầng 1
  • Đang thi công cột sàn tầng 1
  • Đang thi công cột sàn tầng 1

Hình ảnh thi công đến ngày 11-10-2015
Đã hoàn thành bê tông sàn tầng hầm 1

Đã hoàn thành bê tông sàn tầng hầm 1

Đã hoàn thành bê tông sàn tầng hầm 1

Đang thi công cột sàn tầng 1

Đang thi công cột sàn tầng 1

Đang thi công cột sàn tầng 1