TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-10-2016
  • Tổng thể block A
  • Tổng thể block B
  • Tổng thể block C
  • Tổng thể block D
  • Lắp đặt bồn nước và cột thu lôi block A,B,C,D
  • Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D
  • Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D
  • Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D
  • Thi công hồ bơi tại tầng 1

Hình ảnh thi công đến ngày 11-10-2016
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Lắp đặt bồn nước và cột thu lôi block A,B,C,D

Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D

Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D

Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D

Thi công hồ bơi tại tầng 1