TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-10-2017
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block B
 • Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block B
 • Hoàn thành lát gạch hành lang block A, B, C, D
 • Hoàn thành lắp đặt cửa block A
 • Hoàn thành lắp đặt cửa block B
 • Công tác lắp đặt tủ bếp block B
 • Công tác lắp đặt tủ bếp block B

Hình ảnh thi công đến ngày 11-10-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block B

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block B

Hoàn thành lát gạch hành lang block A, B, C, D

Hoàn thành lắp đặt cửa block A

Hoàn thành lắp đặt cửa block B

Công tác lắp đặt tủ bếp block B

Công tác lắp đặt tủ bếp block B