TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-11-2015
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 1
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 1
  • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1
  • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1
  • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1

Hình ảnh thi công đến ngày 11-11-2015
Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 1

Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 1

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1