TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-11-2016
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Thi công hệ thống thoát nước tầng 4 block A, B, C, D
 • Lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 4 block A, B, C, D
 • Lắp đặt lan can tầng 4 block C, D
 • Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 4 block C, D
 • Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 5 block C, D
 • Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 6 block A, B
 • Xây tường bao căn hộ tầng 9 block A, B
 • Đã hoàn thành tường bao căn hộ tầng 16 block C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-11-2016
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Thi công hệ thống thoát nước tầng 4 block A, B, C, D

Lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 4 block A, B, C, D

Lắp đặt lan can tầng 4 block C, D

Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 4 block C, D

Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 5 block C, D

Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 6 block A, B

Xây tường bao căn hộ tầng 9 block A, B

Đã hoàn thành tường bao căn hộ tầng 16 block C, D