TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-11-2017
 • Tổng thể block A
 • Tổng thể block B
 • Tổng thể block C
 • Tổng thể block D
 • Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block A, B, C, D
 • Công tác lắp đặt tủ giày block B, C, D
 • Công tác lắp đặt tủ quần áo block B, C, D
 • Công tác lắp đặt tủ bếp các căn office-tel block A
 • Công tác lắp đặt tủ bếp block B, C, D
 • Công tác hoàn thiện căn office-tel block A để bàn giao
 • Công tác hoàn thiện căn hộ block B, C, D để bàn giao
 • Công tác hoàn thiện căn hộ block B, C, D để bàn giao
 • Công tác hoàn thiện tầng hầm block A, B, C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 11-11-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block A, B, C, D

Công tác lắp đặt tủ giày block B, C, D

Công tác lắp đặt tủ quần áo block B, C, D

Công tác lắp đặt tủ bếp các căn office-tel block A

Công tác lắp đặt tủ bếp block B, C, D

Công tác hoàn thiện căn office-tel block A để bàn giao

Công tác hoàn thiện căn hộ block B, C, D để bàn giao

Công tác hoàn thiện căn hộ block B, C, D để bàn giao

Công tác hoàn thiện tầng hầm block A, B, C, D