TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-12-2015
  • Đang thi công sàn tầng 2 và tầng 3
  • Đã đổ bê tông 50% sàn tầng 2
  • Chuẩn bị đổ bê tông 50% sàn tầng 2 còn lại
  • Chuẩn bị đổ bê tông 50% sàn tầng 2 còn lại
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 3
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 3

Hình ảnh thi công đến ngày 11-12-2015
Đang thi công sàn tầng 2 và tầng 3

Đã đổ bê tông 50% sàn tầng 2

Chuẩn bị đổ bê tông 50% sàn tầng 2 còn lại

Chuẩn bị đổ bê tông 50% sàn tầng 2 còn lại

Đang thi công cốp pha sàn tầng 3

Đang thi công cốp pha sàn tầng 3