TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 11-12-2017
  • Tổng thể block A
  • Tổng thể block B
  • Tổng thể block C
  • Tổng thể block D
  • Khu vực cảnh quan dự án
  • Hồ bơi trung tâm đã hoàn thiện
  • Hồ bơi trung tâm đã hoàn thiện
  • Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện
  • Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện

Hình ảnh thi công đến ngày 11-12-2017
Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Khu vực cảnh quan dự án

Hồ bơi trung tâm đã hoàn thiện

Hồ bơi trung tâm đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện

Khu vực sảnh đón block A đã hoàn thiện